Regulamin

Zamieszczony niżej regulamin ma za zadanie zapoznać Państwo z zasadami na jakich
świadczone są usługi kurierskie oferowane przez firmę ”DTD-Kurier’‚.
Zawiera on obowiązki zleceniodawcy, zleceniobiorcy, nadawcy, jak i odbiorcy, formy płatności za świadczące usługi, oraz przebieg i proces składania reklamacji. Określa on również kryteria, jakie muszą spełniać nadawane przesyłki i klasyfikację niedopuszczonych do transportu grup towarów.

Każdy zleceniodawca nadający paczkę w firmie „DTD-Kurier” jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do jego treści.

OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY:

 • Zleceniobiorca odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenia Przesyłki powstałe w czasie od odebrania od nadawcy, aż do dostarczenia (wydania) odbiorcy, a także za zwłokę w wykonaniu świadczących Usług;
 • Zleceniobiorca zobowiązany jest do zorganizowania usługi począwszy od odbioru przesyłki od Nadawcy, po dostarczenie przesyłki do Odbiorcy, w terminie kolejnych sześciu dni roboczych od momentu przekazania Przesyłki Kurierowi;
 • Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy;
 • Zleceniodawca nie ponosi konsekwencji/odpowiedzialności, jeżeli uszkodzenie/ubytek/utrata przesyłki, bądź opóźnienie w realizacji Usługi powstały z niżej wymienionych powodów:
 • załadowania lub wyładowania przesyłki przez Nadawcę, Odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek Nadawcy lub Odbiorcy;
 • nieodpowiedniego oznaczenia, bądź zaadresowania przesyłki;
 • nieodpowiedniego opakowania przesyłki w skutek czego występuje ryzyko uszkodzenia zawartości;
 • nieodpowiedniego zapakowania zawartości paczki; (patrz zakładka pakowanie)
 • ze szczególnej podatności zawartości przesyłki na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości (kruchość, delikatność);
 • wskutek oddziaływania złych warunków atmosferycznych;
 • z przyczyn występujących po stronie nadawcy, bądź odbiorcy, nie wywołanych przez Zleceniodawcę;
 • z rodzaju/właściwości/składu zawartości przesyłki;
 • z wszystkich innych przyczyn, nie związanych z winą zleceniobiorcy;
 • Zleceniobiorca nie odpowiada za ubytek przesyłki, której wagi lub liczby sztuk rzeczy zawartych w niej nie sprawdził w chwili przyjęcia, jeżeli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania zabezpieczonego przez Nadawcę w trwały sposób; (plomba, taśma)
 • Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane podaniem błędnych informacji na zamówieniu przez Zleceniodawcę;
 • Zleceniobiorca jest uprawniony do odmowy przyjęcia/wykonania zlecenia bez podania przyczyn, jeżeli wiązałoby się ono z naruszeniem prawa, czy Regulaminu.
 • Zleceniobiorca odpowiada tylko za rzeczywiste udowodnione straty poniesione przez Klienta, wskutek nieodpowiedniego wykonania usługi;
 • W przypadku uszkodzenia przesyłki odszkodowanie ustalane jest na podstawie wysokości sumy odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się jej wartości zawartości przesyłki;
 • Maksymalne odszkodowanie jakie Zleceniobiorca może wypłacić za szkody wynikłe z nienależytego wykonania Usługi wynosi 10eu/1kg przesyłanego towaru. Maksymalna kwota odszkodowania za pojedynczą paczkę to 260eu. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody wycenione powyżej tej kwoty;
 • W przypadku utraty Przesyłki lub Paczki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej rzeczywistej wartości utraconej Paczki;
 • Wraz z odszkodowaniem w przypadku utraty przesyłki, opłaty za transport są całkowicie zwracane;
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn wynikłych od Zleceniobiorcy, odpowiedzialność Zleceniobiorcy za udowodnioną szkodę ogranicza się do wysokości wynagrodzenia za ową usługę;
 • W razie opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, jeżeli Klient udowodni, iż wywołało to szkody materialne bądź inne wobec niego Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie do maksymalnej wysokości równej wysokość wynagrodzenia za usługę, z której wykonaniem się spóźnił;

OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY:

 • Niedopełnienie obowiązków Nadawcy i Odbiorcy traktowane jest jako niedopełnienie obowiązków wynikających od Zlecenidawcy jako strony umowy;
 • Zleceniodawca ma obowiązek opłacić przesyłkę lub zadbac o jej opłacenie przez Nadawcę lub Odbiorcę;
 • Poprzez złożenie zamówienia Zleceniodawca potwierdza zgodność deklarowanej przesyłki z faktycznym stanem;
 • Poprzez złożenie zamówienia Zleceniodawca potwierdza znajomość Regulaminu, oraz wyraża zgodę na warunki w nim zawarte;

OBOWIĄZKI NADAWCY:

 • Nadawca jest zobowiązany dokładnie (bez błędów, pomyłek) i czytelnie opisać przesyłkę danymi adresowymi i kontaktowymi Odbiorcy;
 •  Nadawca jest zobowiązany przekazac przesyłkę Kurierowi w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi. Zawartość paczki musi byc zgodna z zawartościa zadeklarowaną na zamówieniu;
 • Nadawca jest zobowiązany przekazac przesyłkę Kurierowi w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi i wydanie przesyłki bez ubytku i uszkodzenia. Zawartość paczki musi byc zgodna z zawartościa zadeklarowaną na zamówieniu przez Zleceniodawcę.
 •  Nadawca zobowiązany jest oddać przesyłke w odpowiednim opakowaniu, mianowicie:
 1. odpowiednio wytrzymałym, dobrze zamkniętym i zabezpieczonym,
  posiadającym odpowiednie do zawartości zabezpieczenia wewnetrzne;
 2. z brakiem możliwości dostępu do zawartości, bez pozostawienia widocznych śladów;
 3. powinno być odpowiednio opisane, gdy wymagają tego okoliczności lub zawartość przesyłki;
 • Nadanie paczek w POLSCE odbywa się w dniach roboczych, od 8 do 18. W tych godzinach Nadawca powinien być dyspozycyjny pod adresem nadania. Na wyraźną prośbe Nadawcy Zleceniobiorca w miare możliwości może poinformować o przewidywanej godzinie przyjazdu kuriera. Nie ma jednak możliwości wyboru przez Nadawce dokładnej godziny odbioru paczki przez Kuriera;
 • Nadanie paczek w IRLANDII odbywa się przez 7 dni w tygodniu głównie w godzinach 9-21 po uprzednim kontakcie telefonicznym ze strony kuriera;

  OBOWIĄZKI ODBIORCY:
 • Odbiorca ma obowiązek potwierdzenia odbioru własnoręcznym czytelnym podpisem złożonym na papierowej liście doręczeń;
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i podejrzenia naruszenia zawartości, bądź ubytku Odbiorca ma obowiązek sporządzenia wraz z Kurierem protokołu opisującego ewentualne uszkodzenia. Zaakceptowanie przesyłki noszącej wgniecenia, czy jakiekolwiek inne znamiona,bez zastrzeżeń zgłoszonych w momencie odbioru powoduje automatycznie unieważnienie i uznanie reklamacji za bezuzasadnione, po fakcie dostawy;
 • Odbiorca ma obowiązek odebrać przesyłkę od Kuriera pod adresem wskazanym na zamówieniu w dniu dostawy, po wcześniejszym ustaleniu dnia dostawy z Kurierem;
 •  W przypadku nieobecności Odbiorcy lub osoby przez niego upoważnionej w miejscu dostawy Kurier uprawniony jest do wydania przesyłki osobie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca dostawy (np. sąsiadowi), lub w przypadku firmy, działalności (recepcja firmy, zarządca budynku itp). W takiej zaistniałej sytuacji Kurier pozostawia na miejscu dostawy pisemną informacje o zastępczym miejscu dostawy. Dzieje się tak pod warunkiem możliwości dostępu do drzwi, bądź skrzynki na listy Odbiorcy. Brak dostępu do drzwi/skrzynki uniemożliwia pozostawienie pisemnej informacji. W w/w przypadkach doręczenie pod zastępczy adres stanowi prawidłowe wykonanie dostawy. W przypadku braku możliwości doręczenia pod zastępczy adres przesyłka zostaje złożona na magazynie firmy w celu ponownej dostawy, bądź odbioru osobistego z magazynu Kuriera.
 • Dostawy paczek w POLSCE odbywają się w dniach roboczych, od 8 do 18. W tych godzinach Odbiorca powinien być dyspozycyjny pod adresem docelowym, w dniu odbioru. Na wyraźną prośbe Odbiorcy, Zleceniobiorca w miare możliwości może poinformować o przewidywanej godzinie przyjazdu kuriera. Nie ma jednak możliwości wyboru przez Odbiorcę dokładnej godziny przywiezienia paczki przez Kuriera;
 • Dostawy paczek w IRLANDII odbywają się przez 7 dni w tygodniu głównie w godzinach 9-21 po uprzednim kontakcie telefonicznym ze strony kuriera;

PACZKI (ROZMIARY, ZAWARTOŚĆ):

 • Kurier przyjmie do przewozu paczki o maksymalnej wadze brutto nie przekraczającej 49 kg. (w razie większej wagi zawartość należy rozdzielić
  na odpowiednią ilość paczek).
 • Maksymalny rozmiar paczki nie może przekroczyć sumy wszystkich wymiarów (długość [cm] + szerokość [cm] + wysokość [cm]) = 260,00 cm (patrz pakowanie paczek). Jednocześnie najdłuższy bok paczki nie może przekroczyć 140 cm.
 • Wyjątkami od tych reguł są paczki gabarytowe których przesłanie musi być wcześniej uzgodnione ze Zleceniobiorcą.

TOWARY ZABRONIONE W PRZEWOZIE:

 • Zleceniobiorca nie przyjmuje do przewozu i jednocześnie do doręczenia przesyłek jeżeli zawierają rzeczy ,których przemieszczanie jest zabronione na podstawie umów , konwencji , porozumień międzynarodowych.
 • Zleceniobiorca nie przyjmuje do realizacji przesyłki, jeżeli może ona spowodować uszkodzenie, zniszczenie innych przesyłek, a także rzeczy niebezpiecznych, mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu.
 • Zleceniobiorca nie przyjmie przesyłki do realizacji jeżeli zawiera:
 • narkotyki , środki psychotropowe ,halucynogenne;
 • alkohol , papierosy , inne wyroby tytoniowe;
 • towarów łatwo psujących się;
 • towarów które wymagają temperatury kontrolowanej;
 • rzeczy niebezpieczne , łatwo palne , wybuchowe , radioaktywne;
 • substancje żrące , cuchnące , farby , lakiery;
 • broń, amunicja;
 • zwłoki, szczątki ludzkie, jak i zwierzęce;

PRZEWÓZ ZWIERZĄT DOMOWYCH:

 • Zleceniobiorca dopuszcza do przewozu zwierzęta domowe w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt;
 • Zwierzęta powinny być przewożone w odpowiednich klatkach/pojemnikach przeznaczonych do ich transportu;
 • Przewożone zwierzę (głównie pies, kot) powinno spełniać wszystkie wymogi prawne i zdrowotne wymagane przez kraj docelowy podróży, a także państwa tranzytowe (państwa przez które kurier przejeżdża jadąc do państwa docelowego);
 • Zwierzę, które nie spełnia wymagań danego kraju może zostać pozostawione na granicy na koszt właściciela;
 • Za wszelkie braki w dokumentacji jak i procedurach odpowiada właściciel;

TOWARY, KTÓRE PODLEGAJĄ OGRANICZENIU W PRZEWOZIE:

 • Zleceniobiorca przyjmuje do transportu pewne grupy towarów delikatnych z zastrzeżoną odpowiedzialnością. Odpowiedzialność zleceniobiorcy za przewóz takich towarów odnosi się jedynie w przypadku zagubienia paczki, a nie w przypadku uszkodzenia wynikającego z przeciążen lub wstrzasow, jakim mogą być poddane przesyłki.Ten typ towarów Zleceniodawca zleca z pełnąświadomością,że nie będą objęte ubezpieczeniem w przypadku uszkodzenia. Roszczenia ubezpieczeniowe odnoszące się do takich towarów nie będą uwzględniane.
 • Do takich towarów zalicza się: monitory , telewizory TFT, LCD, LED oraz plazmowe, przesyłane w nieorginalnym opakowaniu, nie zapewniającego odpowiedniej ochrony, a także komputery stacjonarne, kuchenki mikrofalowe, drukarki, laptopy,instrumenty muzyczne, sprzęt elektroniczny itp. zapakowane mogą być tylko w standardowe opakowanie fabryczne. W/W przedmioty aby nie były ograniczone w transporcie, muszą oprócz opakowania fabrycznego zostać zapakowane w dodatkowy, większy karton, ktory będzie posiadał dodatkowe zabezpieczenie wewnętrzne chroniące przesyłkę, ewentualnie w inny sposób, wcześniej uzgodniony ze Zleceniobiorcą. Artykuly AGD , lodowki , pralki, zmywarki itp. szkło,porcelana, towary wykonane z ceramiki. (dyski twarde zamontowane w komputerze stacjonarnym, aby nie były towarem ograniczonym należy zapakować w folię antystatyczną, następnie w folię bąbelkową i tak powinny zostać dołączone do paczki)

TOWARY SPECJALNE:

 • Kurier przyjmuje do przewozu towary, które przekraczają maksymalne wymiary paczki. Zalicza się do nich: rowery, telewizory-monitory LED, LCD, TFT, plazmowe, przesyłane w orginalnym opakowaniu. Wszelkie inne przesyłki o większych gabarytach, wcześniej muszą być uzgodnione ze Zleceniobiorcą, koniecznie przed nadaniem paczki.

REKLAMACJE:

 • Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy może składać tylko zleceniodawca.
 • Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczeniu uslugi wygasają – jeżeli z chwilą przyjęcia paczki, odbiorca nie ma żadnych uwag i zastrzeżeń do ewentualnych jej uszkodzeń podczas odbioru, przyjmujemy ze przesyłka została dostarczona w stanie nienaruszonym.
 • reklamacje zgłaszamy kurierowi po sprawdzeniu paczki przy jej odebraniu
 • Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki należy składać drogą telefoniczną w terminie trzech dni licząc od dnia doręczenia przesyłki do adresata. W razie utraty przesyłki- reklamacje należy składać w terminie dwóch tygodni (14dni), licząc od dnia przyjęcia przesyłki przez zleceniobiorcę, pod rygorem prawa do ewentualnych roszczeń.
 • Po zgłoszeniu reklamacji dotyczącej uszkodzenia lub utraty przesyłki Zleceniodawca powinien dostarczyć wszelkie dokumenty (w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia reklamacji) wymagane do przeprowadzenia reklamacji.
 • Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni licząc od dnia złożenia pełnej reklamacji, wraz z niezbędnymi dokumentami.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać: oznaczenie firmy ,adres reklamującego , wraz z numerem rachunku bankowego. Kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem oraz oryginał dowodu nadania przesyłki. Podstawą reklamacji są odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (akceptowane są tylko oryginalne faktury zakupu VAT), kopię protokołu szkody sporządzoną z kurierem przy odbiorze , pełną dokumentację fotograficzną opakowania, oraz zawartości przesyłki jeżeli reklamacja dotyczy ubytków lub uszkodzeń.
 • Reklamacje zgłaszane po terminie , lub złożone przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako nie wniesioną. Reklamacje niekompletne, również traktuje się jako nie wniesione.
 • Po rozpatrzeniu reklamacji zleceniobiorca powiadamia telefonicznie lub droga pisemną reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji.

PŁATNOŚCI:

 • Opłatę za świadczoną usługę składa Zleceniodawca, bądź wytyczona przez niego osoba;
 • Opłaty za świadczone usługi ustalane są według obowiązującego cennika firmy i płatne na dwa sposoby:
 1. GOTÓWKĄ przy nadaniu lub odebraniu paczki na terenie Irlandii;
 2. PRZELEWEM na terenie Polski, (tylko i wyłącznie w przypadku nadania paczki) maksymalnie dzień po nadaniu przesyłki;
 • Kurier może wstrzymać świadczenie usług wynikających z Umowy do czasu spełnienia świadczeń przez Klienta, z którymi znalazł się on w opóźnieniu i w takim przypadku obciążyć Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z wstrzymaniem świadczeń i magazynowaniem.
 • Zleceniobiorcy przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy od momentu jej przyjęcia, do momentu jej doręczenia;
 • Zleceniobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy , w przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczenia Usług;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress