REGULAMIN

Zamieszczony niżej regulamin ma za zadanie zapoznać Państwo z zasadami na jakich świadczone są usługi kurierskie oferowane przez firmę ”DTD-Kurier’.

Zawiera on obowiązki zleceniodawcy, zleceniobiorcy, nadawcy, jak i odbiorcy, formy płatności za świadczące usługi, oraz przebieg i proces składania reklamacji. Określa on również kryteria, jakie muszą spełniać nadawane przesyłki i klasyfikację niedopuszczonych do transportu grup towarów.

Każdy zleceniodawca nadający paczkę w firmie „DTD-Kurier” jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do jego treści.

OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY:

 • Zleceniobiorca odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenia Przesyłki powstałe w czasie od odebrania od nadawcy, aż do dostarczenia (wydania) odbiorcy, a także za zwłokę w wykonaniu świadczących Usług;
 • Zleceniobiorca zobowiązany jest do zorganizowania usługi począwszy od odbioru przesyłki od Nadawcy, po dostarczenie przesyłki do Odbiorcy, w terminie kolejnych sześciu dni roboczych od momentu przekazania Przesyłki Kurierowi;
 • Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy;
 • Zleceniodawca nie ponosi konsekwencji/odpowiedzialności, jeżeli uszkodzenie/ubytek/utrata przesyłki, bądź opóźnienie w realizacji Usługi powstały z niżej wymienionych powodów:
 • Załadowania lub wyładowania przesyłki przez Nadawcę, Odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek Nadawcy lub Odbiorcy;
 • nieodpowiedniego oznaczenia, bądź zaadresowania przesyłki;
  nieodpowiedniego opakowania przesyłki w skutek czego występuje ryzyko uszkodzenia zawartości;
 • nieodpowiedniego zapakowania zawartości paczki; (patrz zakładka pakowanie)
 • ze szczególnej podatności zawartości przesyłki na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości (kruchość, delikatność);
  wskutek oddziaływania złych warunków atmosferycznych;
 • z przyczyn występujących po stronie nadawcy, bądź odbiorcy, nie wywołanych przez Zleceniodawcę;
  z rodzaju/właściwości/składu zawartości przesyłki;
 • z wszystkich innych przyczyn, nie związanych z winą zleceniobiorcy;
  Zleceniobiorca nie odpowiada za ubytek przesyłki, której wagi lub liczby sztuk rzeczy zawartych w niej nie sprawdził w chwili przyjęcia, jeżeli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania zabezpieczonego przez Nadawcę w trwały sposób; (plomba, taśma)
 • Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane podaniem błędnych informacji na zamówieniu przez Zleceniodawcę;
 • Zleceniobiorca jest uprawniony do odmowy przyjęcia/wykonania zlecenia bez podania przyczyn, jeżeli wiązałoby się ono z naruszeniem prawa, czy Regulaminu.
 • Zleceniobiorca odpowiada tylko za rzeczywiste udowodnione straty poniesione przez Klienta, wskutek nieodpowiedniego wykonania usługi;
  W przypadku uszkodzenia przesyłki odszkodowanie ustalane jest na podstawie wysokości sumy odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się jej wartości zawartości przesyłki;
 • Maksymalne odszkodowanie jakie Zleceniobiorca może wypłacić za szkody wynikłe z nienależytego wykonania Usługi wynosi 10eu/1kg przesyłanego towaru. Maksymalna kwota odszkodowania za pojedynczą paczkę to 260eu. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody wycenione powyżej tej kwoty;
 • W przypadku utraty Przesyłki lub Paczki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej rzeczywistej wartości utraconej Paczki;
  Wraz z odszkodowaniem w przypadku utraty przesyłki, opłaty za transport są całkowicie zwracane;
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn wynikłych od Zleceniobiorcy, odpowiedzialność Zleceniobiorcy za udowodnioną szkodę ogranicza się do wysokości wynagrodzenia za ową usługę;
 • W razie opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, jeżeli Klient udowodni, iż wywołało to szkody materialne bądź inne wobec niego Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie do maksymalnej wysokości równej wysokość wynagrodzenia za usługę, z której wykonaniem się spóźnił;
 • Zastrzegamy sobie prawo do oczerniania firmy w przypadku odmówienia przez nas klientowi usługi transportowej po złożeniu zlecenia w przypadku gdy istnieje mozliwość uszkodzenia transportowanego towaru z powodu jego rodzaju, lub sposobu jego zabezpieczenia. W przeciwnym wypadu poczuwamy się do wyciagnięcia konsekwencji prawnych.

OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY:

 • Niedopełnienie obowiązków Nadawcy i Odbiorcy traktowane jest jako niedopełnienie obowiązków wynikających od Zlecenidawcy jako strony umowy;
 • Zleceniodawca ma obowiązek opłacić przesyłkę lub zadbac o jej opłacenie przez Nadawcę lub Odbiorcę;
 • Poprzez złożenie zamówienia Zleceniodawca potwierdza zgodność deklarowanej przesyłki z faktycznym stanem;
 • Poprzez złożenie zamówienia Zleceniodawca potwierdza znajomość Regulaminu, oraz wyraża zgodę na warunki w nim zawarte;

OBOWIĄZKI NADAWCY:

 • Nadawca jest zobowiązany dokładnie (bez błędów, pomyłek) i czytelnie opisać przesyłkę danymi adresowymi i kontaktowymi Odbiorcy;
 • Nadawca jest zobowiązany przekazac przesyłkę Kurierowi w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi. Zawartość paczki musi byc zgodna z zawartościa zadeklarowaną na zamówieniu;
 • Nadawca jest zobowiązany przekazac przesyłkę Kurierowi w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi i wydanie przesyłki bez ubytku i uszkodzenia. Zawartość paczki musi być zgodna z zawartością zadeklarowaną na zamówieniu przez Zleceniodawcę.
 • Nadawca zobowiązany jest oddać przesyłkę w odpowiednim opakowaniu, mianowicie: odpowiednio wytrzymałym, dobrze zamkniętym i zabezpieczonym, posiadającym odpowiednie do zawartości zabezpieczenia wewnetrzne;
 • z brakiem możliwości dostępu do zawartości, bez pozostawienia widocznych śladów;
 • powinno być odpowiednio opisane, gdy wymagają tego okoliczności lub zawartość przesyłki;
 • Nadanie paczek w POLSCE odbywa się w dniach roboczych, od 8 do 18. W tych godzinach Nadawca powinien być dyspozycyjny pod adresem nadania. Na wyraźną prośbe Nadawcy Zleceniobiorca w miare możliwości może poinformować o przewidywanej godzinie przyjazdu kuriera. Nie ma jednak możliwości wyboru przez Nadawce dokładnej godziny odbioru paczki przez Kuriera;
 • Nadanie paczek w IRLANDII odbywa się przez 7 dni w tygodniu głównie w godzinach 9-21 po uprzednim kontakcie telefonicznym ze strony kuriera;

OBOWIĄZKI ODBIORCY:

 • Odbiorca ma obowiązek potwierdzenia odbioru własnoręcznym czytelnym podpisem złożonym na papierowej liście doręczeń;
  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i podejrzenia naruszenia zawartości, bądź ubytku Odbiorca ma obowiązek sporządzenia wraz z Kurierem protokołu opisującego ewentualne uszkodzenia. Zaakceptowanie przesyłki noszącej wgniecenia, czy jakiekolwiek inne znamiona,bez zastrzeżeń zgłoszonych w momencie odbioru powoduje automatycznie unieważnienie i uznanie reklamacji za bezuzasadnione, po fakcie dostawy;
 • Odbiorca ma obowiązek odebrać przesyłkę od Kuriera pod adresem wskazanym na zamówieniu w dniu dostawy, po wcześniejszym ustaleniu dnia dostawy z Kurierem;
 • W przypadku nieobecności Odbiorcy lub osoby przez niego upoważnionej w miejscu dostawy Kurier uprawniony jest do wydania przesyłki osobie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca dostawy (np. sąsiadowi), lub w przypadku firmy, działalności (recepcja firmy, zarządca budynku itp). W takiej zaistniałej sytuacji Kurier pozostawia na miejscu dostawy pisemną informacje o zastępczym miejscu dostawy. Dzieje się tak pod warunkiem możliwości dostępu do drzwi, bądź skrzynki na listy Odbiorcy. Brak dostępu do drzwi/skrzynki uniemożliwia pozostawienie pisemnej informacji. W w/w przypadkach doręczenie pod zastępczy adres stanowi prawidłowe wykonanie dostawy. W przypadku braku możliwości doręczenia pod zastępczy adres przesyłka zostaje złożona na magazynie firmy w celu ponownej dostawy, bądź odbioru osobistego z magazynu Kuriera.
 • Dostawy paczek w POLSCE odbywają się w dniach roboczych, od 8 do 18. W tych godzinach Odbiorca powinien być dyspozycyjny pod adresem docelowym, w dniu odbioru. Na wyraźną prośbe Odbiorcy, Zleceniobiorca w miarę możliwości może poinformować o przewidywanej godzinie przyjazdu kuriera. Nie ma jednak możliwości wyboru przez Odbiorcę dokładnej godziny przywiezienia paczki przez Kuriera;
 • Dostawy paczek w IRLANDII odbywają się przez 7 dni w tygodniu głównie w godzinach 9-21 po uprzednim kontakcie telefonicznym ze strony kuriera;

PACZKI (ROZMIARY, ZAWARTOŚĆ):

 • Kurier przyjmie do przewozu paczki o maksymalnej wadze brutto nie przekraczającej 49 kg. (w razie większej wagi zawartość należy rozdzielić
  na odpowiednią ilość paczek).
 • Maksymalny rozmiar paczki nie może przekroczyć sumy wszystkich wymiarów (długość [cm] + szerokość [cm] + wysokość [cm]) = 260,00 cm (patrz pakowanie paczek). Jednocześnie najdłuższy bok paczki nie może przekroczyć 140 cm.
 • Wyjątkami od tych reguł są paczki gabarytowe których przesłanie musi być wcześniej uzgodnione ze Zleceniobiorcą.
 • Bus używany do przeprowadzek to Iveco Daily. Maksymalna ładowność busa wynosi 1200 kilo. 1/4 wynajętej powierzchni busa to 300kg, 1/2 – 600 kilo, 3/4 – 900kg. Cały bus 1200kg.

TOWARY ZABRONIONE W PRZEWOZIE:

 • Zleceniobiorca nie przyjmuje do przewozu i jednocześnie do doręczenia przesyłek jeżeli zawierają rzeczy ,których przemieszczanie jest zabronione na podstawie umów , konwencji , porozumień międzynarodowych.
 • Zleceniobiorca nie przyjmuje do realizacji przesyłki, jeżeli może ona spowodować uszkodzenie, zniszczenie innych przesyłek, a także rzeczy niebezpiecznych, mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu.
 • Zleceniobiorca nie przyjmie przesyłki do realizacji jeżeli zawiera:
  narkotyki , środki psychotropowe ,halucynogenne;
  alkohol , papierosy , inne wyroby tytoniowe;
  towarów łatwo psujących się;
  towarów które wymagają temperatury kontrolowanej;
  rzeczy niebezpieczne , łatwo palne , wybuchowe , radioaktywne;
  substancje żrące , cuchnące , farby , lakiery;
  broń, amunicja;
  zwłoki, szczątki ludzkie, jak i zwierzęce;

PRZEWÓZ ZWIERZĄT DOMOWYCH:

 • Zleceniobiorca dopuszcza do przewozu zwierzęta domowe w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt;
 • Zwierzęta powinny być przewożone w odpowiednich klatkach/pojemnikach przeznaczonych do ich transportu;
  Przewożone zwierzę (głównie pies, kot) powinno spełniać wszystkie wymogi prawne i zdrowotne wymagane przez kraj docelowy podróży, a także państwa tranzytowe (państwa przez które kurier przejeżdża jadąc do państwa docelowego);
 • Zwierzę, które nie spełnia wymagań danego kraju może zostać pozostawione na granicy na koszt właściciela;
 • Za wszelkie braki w dokumentacji jak i procedurach odpowiada właściciel;

TOWARY, KTÓRE PODLEGAJĄ OGRANICZENIU W PRZEWOZIE:

 • Zleceniobiorca przyjmuje do transportu pewne grupy towarów delikatnych z zastrzeżoną odpowiedzialnością. Odpowiedzialność zleceniobiorcy za przewóz takich towarów odnosi się jedynie w przypadku zagubienia paczki, a nie w przypadku uszkodzenia wynikającego z przeciążę lub wstrząsów, jakim mogą być poddane przesyłki.Ten typ towarów Zleceniodawca zleca z pełną świadomością,że nie będą objęte ubezpieczeniem w przypadku uszkodzenia. Roszczenia ubezpieczeniowe odnoszące się do takich towarów nie będą uwzględniane.
 • Do takich towarów zalicza się: monitory , telewizory TFT, LCD, LED oraz plazmowe, przesyłane w nieorginalnym opakowaniu, nie zapewniającego odpowiedniej ochrony, a także komputery stacjonarne, kuchenki mikrofalowe, drukarki, laptopy,instrumenty muzyczne, sprzęt elektroniczny itp. zapakowane mogą być tylko w standardowe opakowanie fabryczne. W/W przedmioty aby nie były ograniczone w transporcie, muszą oprócz opakowania fabrycznego zostać zapakowane w dodatkowy, większy karton, który będzie posiadał dodatkowe zabezpieczenie wewnętrzne chroniące przesyłkę, ewentualnie w inny sposób, wcześniej uzgodniony ze Zleceniobiorcą. Artykuły AGD , lodówki , pralki, zmywarki itp. szkło,porcelana, towary wykonane z ceramiki. (dyski twarde zamontowane w komputerze stacjonarnym, aby nie były towarem ograniczonym należy zapakować w folię antystatyczną, następnie w folię bąbelkowi i tak powinny zostać dołączone do paczki)

TOWARY SPECJALNE:

 • Kurier przyjmuje do przewozu towary, które przekraczają maksymalne wymiary paczki. Zalicza się do nich: rowery, telewizory-monitory LED, LCD, TFT, plazmowe, przesyłane w orginalnym opakowaniu. Wszelkie inne przesyłki o większych gabarytach, wcześniej muszą być uzgodnione ze Zleceniobiorcą, koniecznie przed nadaniem paczki.

REKLAMACJE:

 • Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy może składać tylko zleceniodawca.
  Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczeniu usługi wygasają – jeżeli z chwilą przyjęcia paczki, odbiorca nie ma żadnych uwag i zastrzeżeń do ewentualnych jej uszkodzeń podczas odbioru, przyjmujemy ze przesyłka została dostarczona w stanie nienaruszonym.
 • reklamacje zgłaszamy kurierowi po sprawdzeniu paczki przy jej odebraniu
 • Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki należy składać drogą telefoniczną w terminie trzech dni licząc od dnia doręczenia przesyłki do adresata. W razie utraty przesyłki- reklamacje należy składać w terminie dwóch tygodni (14 dni), licząc od dnia przyjęcia przesyłki przez zleceniobiorcę, pod rygorem prawa do ewentualnych roszczeń.
  Po zgłoszeniu reklamacji dotyczącej uszkodzenia lub utraty przesyłki Zleceniodawca powinien dostarczyć wszelkie dokumenty (w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia reklamacji) wymagane do przeprowadzenia reklamacji.
 • Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni licząc od dnia złożenia pełnej reklamacji, wraz z niezbędnymi dokumentami.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać: oznaczenie firmy ,adres reklamującego , wraz z numerem rachunku bankowego. Kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem oraz oryginał dowodu nadania przesyłki. Podstawą reklamacji są odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (akceptowane są tylko oryginalne faktury zakupu VAT), kopię protokołu szkody sporządzoną z kurierem przy odbiorze , pełną dokumentację fotograficzną opakowania, oraz zawartości przesyłki jeżeli reklamacja dotyczy ubytków lub uszkodzeń.
 • Reklamacje zgłaszane po terminie , lub złożone przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako nie wniesioną. Reklamacje niekompletne, również traktuje się jako nie wniesione.
 • Po rozpatrzeniu reklamacji zleceniobiorca powiadamia telefonicznie lub droga pisemną reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji.

PŁATNOŚCI:

 • Opłatę za świadczoną usługę składa Zleceniodawca, bądź wytyczona przez niego osoba;
 • Opłaty za świadczone usługi ustalane są według obowiązującego cennika firmy i płatne na dwa sposoby:
  GOTÓWKĄ przy nadaniu lub odebraniu paczki na terenie Irlandii;
  PRZELEWEM na terenie Polski, (tylko i wyłącznie w przypadku nadania paczki) maksymalnie dzień po nadaniu przesyłki;
 • Kurier może wstrzymać świadczenie usług wynikających z Umowy do czasu spełnienia świadczeń przez Klienta, z którymi znalazł się on w opóźnieniu i w takim przypadku obciążyć Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z wstrzymaniem świadczeń i magazynowaniem.
 • Zleceniobiorcy przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy od momentu jej przyjęcia, do momentu jej doręczenia;
 • Zleceniobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy , w przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczenia Usług;

Zadatek pobierany za przeprowadzki, oraz transport zwierząt nie podlega zwrotowi!

 

Menu